Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag d. 12. maj 2024

Dagsorden:

1.  Velkomst og opdatering ved resterende bestyrelse
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af referent
4.  Valg af stemmetællere
5.  Dirigent godkender indkaldelsen til ekstra ordinær generalforsamling
6.  Valg af kasserer frem til nov. 25
7. Valg af bestyrelsesmedlem (Krølle) frem til nov. 24
8. Valg af bestyrelsesmedlem (Jan) frem til nov. 25
9. Valg af suppleant frem til nov. 24

Fremmødte 29 stemmeberettigede havemedlemmer

1: Velkomst og opdatering

Bestyrelsen fortæller at der er indkaldt på grund af frafaldet i bestyrelsen. Snak og spørgsmål spreder sig hurtigt, og vi går derfor hurtigt til valg af dirigent.

2: Valg af dirigent

Dirigent: Kim, have 30

3: Valg af referent

Sjoukje, have 46

4: Valg af stemmetællere

Mariette, have 45
Jan, have 39

5: Indkaldelsen godkendes

6: Valg af kasserer

a: Forrige kasserers mistillidsvotum

Inden vi går til valget af ny kasserer, ønsker forrige kasserer at fremlægge noget.

Forrige kasserer fremføreret mistillidsvotum. Med aktindsigter i hånden, går mistilliden på at formanden ifølge fremlæggelsen er gået bag om den forrige bestyrelse ved selv at kontakte kommunen i forskellige sager, herunder:

En anonyme anmeldelse til kommunen, der indeholder anmeldelser på personligt plan af 4 haver, herunder have 45. Her skulle ifølge den anonyme anmeldelse være begået følgende ulovligheder:

 • Fastbeboelse
 • Nedgravet afføring
 • Brug af round-up
 • Truende adfærd

Formanden fremfører, at han ikke kender til den anonyme anmeldelse.

 • 13. januar har formanden holdt møde med kommunen uden den daværende bestyrelse har været vidende derom.
 • 21. marts dokumenteres det at formanden har søgt om aktindsigt på have 45, tilladelser til faskiner.

Den forrige kasserer mener hermed, at formanden er gået bag om ryggen på sin bestyrelse.


b: Referater og synlighed angående behandling af have 21

Der spørges til hvorfor foreningen ikke har fået nogen information om behandlingen af have 21 og Bjarne, tidligere formand gennem 6 år.

Der svares at mange ting ikke er ført til referat på grund af GDPR-regler og personbeskyttelse.

Ifølge Bjarne, have 21, er han blevet bedt om at flytte, fordi han ifølge bestyrelsen ikke står på kontrakten. Denne uenighed står der ikke noget om i de 2 referater forsamlingen har modtaget.

Sagen tages op i forsamlingen:

 • At Bjarne – ifølge bestyrelsen – ikke stod på kontrakten og derfor skulle sætte sin have til salg i 2 måneder op imod den af bestyrelsen nyoprettede venteliste,  hvorefter han selv ville kunne købe haven.
 • Hans have blev forud vurderet til 2.500 kr.
 • Bjarne har efterfølgende herefter startet en sag hos en advokat, da han – ifølge ham selv – står på lejekontrakten.
 • Der spørges til, hvorfor have 21 ikke har modtaget indkaldelse til GF og opkrævninger, så længe sagen stadig kører?
 • Forsamlingen gør opmærksom på at man ikke som bestyrelse kan dømme folk på en regel, der i mellemtiden er ændret.
 • Forsamlingen gør opmærksom på at Bjarne have 21 har været formand i 6 år, og at der ikke kan være tvivl om at han er et medlem. Og at det ikke har været en løsningorienteret måde at tackle sagen på ved at bede ham sælge.
 • Forsamlingen gør opmærksom på at Bjarne ifølge referat fra 2016 blev skrevet med på kontrakten selvom han var udenbys og dermed må have stået på kontrakten.
 • Forsamlingen gør opmærksom på, at sagen var oppe i den forrige bestyrelse, hvor flertallet i daværende bestyrelse ikke ville sende medlemmer ud, fordi reglerne var uklare og den daværende bestyrelse ville tage utydeligheden op ved næste ordinære GF. Dette blev også gjort, og det endte med at vi med et stort flertal helt fjernede reglerne om at haver ikke måtte tilhøre udenbys borgere.

Det foreslås fra forsamlingen at vi simpelthen stemmer om Bjarne er fuldgyldigt medlem af foreningen og må blive i haven, for at lukke sagen en gang for alle – inklusive eventuelle advokatsager.

Ud af 29 stemmer er:

 • 19 for
 • 5 imod
 • 5 stemmer ikke

Det tages herefter op at Bjarnes skurvogn ikke er fjernet, og diskussioner herom stadig kører. Det diskuteres om den må være der eller ej. Kommunen har ifølge tidligere bestyrelsesmedlem været indkaldt på sagen og meldt at de – som ved mange andre af vores sager – kun forholder sig  til areallejekontrakten med os, og ikke kan bruge tid på at mægle i interne anliggender.

Der er ifølge tidligere foreningsmedlemmer ligeledes blevet stemt om skurvognen måtte være der. Og det måtte den gerne.

c: Årsager til at folk er gået ud af bestyrelsen

Hvorfor har folk forladt bestyrelsen, spørges der til?

Et af de afgåede bestyrelsesmedlemmer giver et mistillidsvotum til bestyrelsen, fordi han har oplevet personlig anmeldelse fra formanden af ham.

Det suppleres fra et andet tidligere bestyrelsesmedlem, at der var store samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen, og det var svært at komme til orde og at møderne startedes forud for indkaldelserne.

Et af de afgåede bestyrelsesmedlemmer fortæller også at et af de andre medlemmer har været indlagt. Dermed har der været stemmelighed og formanden har haft mest at skulle have sagt, og det har føltes omsonst at sidde i bestyrelsen.

Formand og kasserer gør opmærksom på, at det har været svært at styre, når folk er faldet fra, og at de er blevet nødt til at tale sammen.

Der spørges: ’Hvis ikke bestyrelsen styrer, hvem gør så?’

Der svares: ’Det hele har været sat lidt på pause de sidste par måneder, fordi folk er faldet fra. Formanden og sekretæren har forsøgt at holde tingene sammen med telefonisk kontakt i forhold til havesalg osv. Der har jo reelt ikke været nogen samlet bestyrelse.’

Ole, have 37 der ved forrige GF blev valgt som suppleant, fortæller at han ikke er blevet indkaldt til nogle møder efter de andres frafald. Han har haft skrevet, at han gerne ville deltage i den formindskede bestyrelse, men kun ved beslutninger, hvor alle var enige.

d: Urolighederne fører til valg af en helt ny bestyrelse

Grundet den urolighed, der har været omkring siddende bestyrelse og de ovenstående spørgsmål, foreslås det, at vi sammensætter en ny bestyrelse.

Her stemmer

 • 20 for
 • 3 imod
 • 6 stemmer ikke

—-

Herefter holdes en pause på 15 min.

—-

Efter pausen fortsættes med opstart af valg af midlertidig formand til november 2024:

Valg afmidlertidig formand

 • Kim, have 30 stiller op, ingen modkandidater.
  Han sidder frem til november 2024.

Valg af kasserer

 • Kasserer, Mariette, have 45 stiller op, ingen modkandidater.

Det afklares at Mariette sidder frem til 2025.

Valg bestyrelsesmedlemmer

Følgende stiller op:
Per have 27, Lars have 47, Sjoukje have 45, Ole have 54,  René have 57
(De opstillede holder hver en lille præsentation, og herefter stemmes der.)

Det besluttes at stemmeantallet bestemmer hvilken rolle og hvor længe man sidder.

 • 2 med flest stemmer sidder frem til november 2025.
 • 1 med næstflest stemmer, genvælges til november 2024.
 • 2 suppleanter bliver frem til november 2024.

Herefter stemmes der.

Der er 23 stemmeberettigede tilbage i salen.

Bestyrelse formes herefter som følger:

 • Sjoukje, have 46: Sidder til november 2025
 • Lars, have 47: Sidder til november 2025
 • Per, have 27: Sidder frem til november 2024
 • Ole, have 54 er 1. suppleant frem til november 2024
 • Rene, have 57 er 2. suppleant frem til november 2024

Valg af revisorer frem til november 2024

 • Bjarne, have 21
 • Jan, have 39

Valg af vurderingsudvalg

 • Per, have 27
 • Jan, have 39
 • John, have 3
 • Suppleant Krølle. have 22

Eventuelt – diverse ønsker tages op

 • Det tages op at der er rod i haverne. Om ikke der skal laves anmærkninger? Det er et ønske fra flere medlemmer. Det fremføres at det betyder noget for salg af andre haver.
 • Det fremføres også, at anmærkninger altid er med til at skabe en rigtigt dårlig stemning, sårede følelser og uro i foreningen. At vi skal beskæftige os med gode ting.
 • Det foreslås at man også kan tale med folk i stedet for at sende breve ud. Gå ud og snak med medlemmerne i stedet for at sende breve i første omgang. Det giver en bedre stemning.
 • Krølle, have 22 beder om hjælp til oprydning i sin have. Hvem vil gerne hjælpe? Gerne så hurtigt som muligt.
 • Bjarne, have 23 vil gerne hjælpe med vej-træk igen, hvilket alle takker ham for!
 • Et medlem tilføjer at det er godt, når der er huller i vejen, for så sætter man farten  ned.
 • Vandmesteren, have 39 fortæller at vi ifølge kontakten til vandforsyningen gerne må åbne for vandet før 1. maj. Vi skal jo selv vedligeholde frostsprængninger og betale for det vand vi bruger.
 • Der spørges til om vi kan få opsat et spejl mere, som vi har ved vej 2?
 • Der er meget snavs ovre fra fair fitness. Man ønsker sig hegn eller lignende, så alt affaldet ikke kommer ind i de haver, der ligger tættest på.

Tak for endnu et ekstraordinært GF.


Udgivet

i

af

Tags: