Bestyrelsen i Søhaverne

Formand:

Leon Pedersen
Mobil: 2556 5664
Leons.nu@gmail.com
(kontaktes ved havesalg)

Kasserer:

Mariette Tellerup
Mobil: 2045 4922
mariette@tellerup.dk

Næstformand:

Karl Nielsen
Mobil: 5124 6756
nielsenkarlbruun@hotmail.com

Bestyrelses-
medlem:

Peter Karlshøj-Nielsen
Mobil: 2298 2244
pethokar@gmail.com

Bestyrelses-
medlem:

Sjoukje Busck
Mobil: 40 55 32 82
sjoukjeb@gmail.com

Bestyrelsen ifølge vedtægterne

I vedtægterne står således om bestyrelsens rolle i foreningen:

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg eller knytte medlemmer til sig for varetagelse af specielle opgaver. I alle
forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden,
når der skønnes behov herfor, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen anmoder
herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens
medlemmer er til stede. Beslutninger træffes af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør
formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

Referater fra bestyrelsesmøder

 • Bestyrelsesmøde d. 22 oktober, 2023

  Hos Mariette på Absalonsgade, kl. 9Tilstedeværende: Leon, Karl, Mariette, Peter og SjoukjeReferent: Sjoukje 1) Nyt fra formanden:Efter stormen: Tag gerne ud og kig i haverne. Der er bla. væltet et skur. Herefter taler vi om formandens årsberetning til kommende GF. 2) Regnskabet og budget for hhv. 2023/2024 gennemgås:Budget og regnskab godkendes af bestyrelsen. Det tjekkes…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde 10. sept. 2023

  Tilstedeværende: Peter, Mariette, Leon, SjoukjeReferent: Sjoukje Udkast til referat fra det ekstraordinære GF er modtaget – Der er et par enkelte rettelser fra bestyrelsen, som sekretæren vender med referanten fra det ekstra ordinære GF. TERMER: KONTINGENT / HAVELEJE:Vi diskutterer om det er vigtigt i forhold til momsregistrering, om noget hedder ‘kontingent’ eller ‘haveleje’. Vi beslutter…

  Læs mere

 • Bestyrelsesmøde d. 23. juli 2023

  Tilstedeværende: Leon, Mariette og SjoukjeSted: Have 46Referent: Sjoukje Dagsorden: 1.     Nyt fra formanden2.    Nyt fra kasseren3.    Køb og salg af haver4.    Opsamling på emnet ang. bopælspligt og hvordan vi kommer videre, omtalt i sidste referat fra. 4. juni5.    Evt. Referat: Ved mødets opstart kommer revisor (Have 39) til mødet med en medlemsbegæret ekstraordinær general forsamling og fremviser kort en liste…

  Læs mere

Andre sider